Referater

 

 

Generalforsamling i Odder Håndbold mandag d. 30. Maj 2016

Tilstede: Hele bestyrelsen, formand Jørn Bonde, kasserer Jeanette Lundby, Birte Jensen, Kirsten

Gormsen, Anders Katholm, Jane L. Jørgensen, Linda Hede og suppl. Lasse Kjær og Birgitte Busk. Jørn byder velkommen til de fremmødte.

1. Valg af stemmetællere. Der foreslås Jeanette og Mille Dam, hvis der skal tælles stemmer.

2. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Bo Thylkjær, som kan fortælle, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, i Odder Avisen, på hjemmesiden og mail ud til medlemmer. Generalforsamlingen ophæves for en kort stund pga. hædringer af 7 hold; U10 piger, U12 drenge U14 piger, U14 drenge, U16 piger, U16 drenge og U18 drenge.

3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år, ved formand Jørn Bonde.

Beretningen er gældende for sæsonen 2015-16, som er fra sidste generalforsamling til i dag.

Det er svært hvordan man skal starte sådan en beretning som denne, men jeg vil starte med at sige tak. Tak for hjælpen til alle der har gjort en kæmpe indsats for at bidrage til det, som jeg vil kalde, ”et hårdt arbejdsår”.

For denne sæson, har været et år med rigtig meget fokus på økonomi og arbejde for nedbringelse af vores gæld. Dette sagt fra mig, uden at fortælle nærmere om vores økonomi, det skal Jeanette nok komme ind på lige om lidt.

Men det er gået den rigtige vej - og det skal vi være rigtig stolte af.

Bestyrelsen har, efter mange overvejelser, besluttet, at vi træder ud af Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget har indtil fornyelig bestået af en sammensætning af Cykel, Fodbold og Håndbold afdelingerne, som i mange år har stået i spidsen for Rock under Bøgen/byfest og kræmmermarked, Bierfest og julefrokost.

Vi har vurderet at udbyttet var for lille et overskud, set i forhold til det store arbejde vores medlemmer skulle udføre, så på den baggrund blev beslutningen om at udtræde taget.

Vi vil fremadrettet prioritere arbejdsopgaver i Spektrum, da de bliver afregnet med timepris. Endvidere er opgaverne med Julekalendersalg/telefonbogs- og avisuddeling og håndboldskolen opgaver uden økonomisk risiko, og vi ved hvad overskuddet nogenlunde bliver på forhånd.

Vi håber på og vil arbejde for, at Odder Håndbold i den kommende sæson, selv kan lave et stævne.

Mht. til byfest, vil vi som sidste år prøve at arbejde på, at have en stand til Kræmmermarkedet.

Det har været nødvendigt at bruge meget tid på økonomien, og det har desværre flyttet noget fokus fra det vi allerhelst vil bruge tid på, nemlig håndbold.

Jeg vil love, at fra næste år vil vi bruge mere tid på alle vores håndboldspillere.

Vi har allerede nu 95 % af trænerne på plads til næste sæson.

Vi har lavet aftale med målmandstræner samt lavet aftale med Peter Conrad (2 div dametræner), om at lave trænerkurser for vores trænere.

Der venter i år nye udfordringer mht. halbooking. Vi mangler Skovbakkeskolens hal samt der kommer et nyt elektronisk bookingsystem.

Allerede nu kan vi se, at vi kommer til at bruge ydertimerne meget mere end tidligere.

Vi har i år haft hold som har deltaget i Midtjysk Julestævne, endags julestævne i Skovbakken, alle U10-U14 hold var til Morsø Påskestævne og U16 pigerne deltog i Vesterhavscup i Esbjerg.

Vi har afholdt 2 skumhåndboldturneringer, et før jul og et som sæsonafslutning.

Vi har holdt træner/leder fest – og det gør vi igen.

Som sagt er vi langt med planlægning af næste års sæson. For at vi kommer godt fra start, holder vi tirsdag d. 21 juni et trænermøde, så vi kan få trænertøj-børneattester –kontrakter –osv. på plads.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år, kasserer Jeanette Lundby. Det officielle regnskab er uddelt ved bordene. Der er et overskud på 64.000 (en forbedring sammenlignet med året før). Udgifterne er stabiliseret og faldet med ca. 75.000 i forhold til sidste års regnskab. Vi har sparet lidt på haludgifter, Jane har været god til at organisere holdenes timer i hallen, mindre udgifter på trænere og færre på kursus.

Vi har en klar aftale med Spektrum, om at betale vores udgifter løbende og afdrage på vores gæld. Flagalle er kommet godt i gang, Jes er ansvarlig for dette, men kan godt bruge flere hjælpere. Det giver en god indtægt her. Vi blev heller ikke ramt så hårdt med Odder Ordningens tilskudsordning, som først antaget, får fortsat 85% i tilskud af halleje.

Der bliver spurgt til indtægt på spilleautomater, men der er kommet nye skatteregler. Jeanette har sendt rette papir ind og haft kontakt med Skat, men har ikke hørt noget endnu. Bierfesten står til 0 kr., da vi ikke har fået opgørelsen endnu fra Aktivitetsforvalget, men skal forvente et 0 beløb.

Vi er meget afhængige af store arrangementer som indtægtskilde, og vi vil bruge vores kræfter til at hjælpe ved flere arrangementer i Spektrum og den vej tjene nogle penge.

Medlemsantallet er faldende, længere skoledage og mindre årgange i de yngre rækker.

Der bliver spurgt til hvad er horisonten med gælden i Spektrum. Svar; vi betaler løbende og afdrager med 5000 månedligt, endvidere er de på som sponsor på vores tøj. Den samlede gæld på omk. 500.000 blev lavet over et par år, for 4-5 år siden og det er den vi hænger på. Om ca. 3 år med afdrag på 80-100.000 om året til spektrum, ser det lysere ud. Vi skylder Sportsmaster 200.000, skal også afdrages med 5000 kr mdr.

Hvad indeholder posten transportudgifter: Bl.a bussen til Mors samt nogle af vores hold der har været ude at køre. Udgiften til spillere er vores damehold, de henter selv yderligere indtægter ved Inderkredsen, som dækker nogle f udgifterne.

Kort og klart: Vi forventer et overskud i 2016/17. Stadigt negativ egenkapital (forbedret med årets overskud). Gæld reduceres, der er lavet aftaler der skal overholdes.

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen fastholder nuværende kontingent med 2 betalinger årligt. Vigtigt at vores spillere betaler kontingent, sidste år var der 30 som var oprettet på hold, uden betalt kontingent. Vi beder trænerne være behjælpelig med, at alle betaler kontingent til næste sæson.

6. Behandling af evt. Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogle forslag. Bo gør opmærksom på, at man kan komme tilbage til dette punkt, såfremt man har noget på hjertet.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Anders Katholm, Jørn Bonde, Jane L. Jørgensen og Linda Hede, Linda genopstiller ikke. Bo spørger om der er forslag til bestyrelsen, Tina Juul bliver nævnt og valgt. Anders, Jørn, Jane modtager genvalg og Tina nyvælges, alle for 2 år.

8. Valg af suppleanter. Der skal vælges 3 suppleanter, de vælges for 1 år ad gangen. Det er frivilligt at være med til møder. Lasse vil gerne genopstille som suppleant. Birgitte ønsker ikke genvalg. Tonny vælges ind. Birgitte ændrer mening og stiller op igen og vælges. Lasse bliver nr. 1, Tonny nr. 2 og Birgitte nr. 3.

9. Valg af revisor. Der skal være 2 personer, de vælges for 2 år ad gangen på skift. Der er forslag fra bestyrelsen, Anette Nørgaard vil gerne være revisor – og hun vælges. Jannie Nielsen fortsætter næste år med.


10. Evt.

Spørgsmål fra forældre; det der med selv at lave et stævne, er det seriøs overvejet? Bestyrelsen svare: Vi har ikke noget i støbeskeen endnu, men har nogle ideer. Et en-dags stævne er nok det vi vil afprøve først, i samarbejde med de trænere vi har i klubben. Vi kigger lidt omkring hvad der afholdes af stævner, som vi måske kan kopiere/få inspiration fra. Det vil være ønsketænkning, hvis man kan få nedsat en arbejdsgruppe som vil arbejde videre med et sådan stævne, hvor personerne ikke lige nødvendigvis består af bestyrelsen, men som skal referere dertil.

Forespørgsel til mails, som sendes ud i forhold til arrangementer, det ender ofte ved trænere og holdledere? Bestyrelsen svare: Det vil være rigtig fint at der vælges en koordinator blandt forældrene på et hold, tilsvarende der vælges en holdleder, som kan tage sig af de mails som kommer ind i forhold til arrangementer. Udmeldinger i god time ønskes blandt forældrene. Vi/bestyrelsen overvejer at lave et årshjul, som kan sendes ud til holdene ved sæsonstart, så trænere og forældre ved på forhånd, hvilken opgaver der venter i løbet af sæsonen og på de forskellige årgange.

Der spørges til SFO håndbold i forhold til omtalt i regnskabet. Svar: Det har været en indtægt forrige regnskabsår, i denne sæson har det ikke været muligt at finde trænere, som kunne komme og træne på det tidspunkt der blev efterspurgt fra SFO´en.

Forslag om belønning til de forældre/spillere som trækker læsses ved opgaver, ofte er det jo Tordenskjolds soldater. Synes der er mange opgaver med både salg af julekalender og telefonbøgerne på de samme årgange. Svar: Men sådan er det jo også at være en del af forening. Der er forslag fra en forældre, om at lave et pointsystem, det er noget kompliceret, men nogle klubber laver det med succes. Der foreslås også et ”gulerodssystem”, at holdet får noget for at løse opgaverne som stilles af klubben, fremfor stigning af kontingent eller de kun oplever, at indtægterne går i klubkassen.

Det er en udfordring at få lavet noget i klubben, som vi kan tjene penge på og få folk til at hjælpe. Snak om, hvordan får vi alle forældre med ind i kampen på de opgaver som ligger i et foreningsregi. Kan man tilbyde et mindre beløb til holdene, er det meget nemmere at sælge opgaverne som præsenteres ud i forældregruppen.

Jørn slutter af med at i år var det hele klubben som hjalp med telefonbøgerne, fra U10 til senior.

Bo slutter af og Jørn siger tak for god ro og orden.