Vedtægter

Vedtægter for Odder Håndbold

Navn, hjemsted, formål og medlemskaber
§1
Afdelingens navn er Odder Håndbold. Dens hjemsted er Odder Kommune.
§2
Afdelingens formål er at skabe gode rammer for, at foreningens medlemmer
kan spille håndbold, og at styrke det enkelte medlem sportsligt, menneskeligt
og socialt.
§3
Afdelingen er medlem af DGI, og er desuden medlem af JHF og DHF, og er
undergivet disses love og bestemmelser.
 
Medlemmer
§4
Som medlem kan optages enhver, der betaler et kontingent fastsat af
bestyrelsen, og som kan tilslutte sig foreningens formål og ønsker at deltage i
foreningens arbejde.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om eventuel kontingentfrihed.
Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til forenings kasserer. Ved
udmeldelse er et medlem forpligtet til at betale eventuel kontingentrestance.
§5
Ethvert medlem, der handler i strid med foreningens interesser eller skader
foreningens omdømme kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller indstilles
til eksklusion efter beslutning i Odder Håndbolds bestyrelse
§6
Medlemmerne betaler et kontingent fastsat af generalforsamlingen.
Bestyrelsen træffer afgørelse om opkrævning af kontingentet, herunder
eventuelle frister.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningens aktiviteter, såfremt
vedkommende er i kontingentrestance.
 
Generalforsamling:
§7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest 31. maj.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af
dagsorden på Odder Håndbolds hjemmeside og facebookside. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til oh.formand@gmail.com senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag skal sendes til medlemmerne eller offentliggøres på Odder Håndbolds hjemmeside og facebookside senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Hvis det ikke er muligt at afholde en fysisk generalforsamling, kan den afholdes virtuelt. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9
7. Valg af suppleanter jf. § 9
8. Valg af revisor jf. § 14
9. Eventuelt
Alle valg sker for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med
mindre andet er bestemt i disse vedtægter. Dirigenten fastsætter
afstemningsmåde. På begæring fra et stemmeberettiget medlem skal
afstemning og valg dog foregå skriftligt.
Stemmeberettiget er ethvert aktivt medlem over 16 år eller en forælder pr.
aktivt medlem under 16 år.
Der kan ikke afgives stemme i henhold til fuldmagt.
§8
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning
hertil eller når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer
skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden for den
ekstraordinære generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling varsles efter samme retningslinjer som
ordinær generalforsamling.
 
Bestyrelse:
§9:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Der vælges desuden 3
suppleanter.
Alle valg til bestyrelsen er toårige således at der vælges 3 på ulige år og 2 på lige år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen
Bestyrelsen konstituerer sig som minimum med formand, næstformand og
kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen beslutter selv
hvorvidt suppleanterne kan deltage i bestyrelsens møder. 
Bestyrelsesmøder indkaldes når formanden ønsker det eller når mindst 3
bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formand eller
næstformand, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er
formandens – eller i dennes fravær, næstformandens - stemme afgørende
Bestyrelsen fører protokol over det på møderne passerede.
 
Tegning og hæftelse
§10
Foreningen tegnes af formand og næstformanden i forening eller af
formanden/næstformanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer
Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter forudgående
vedtagelse på en generalforsamling
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om stiftelse af selskab til håndtering af
eventuelle kontrakter og lignende rammer omkring elite-seniorhold.
Bestyrelsen kan ligeledes træffe beslutning om udlån af turneringsrettigheder
til et sådant selskab i henhold til DHF’s bestemmelser herom.
 
Ændring af vedtægter
§11
Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de på en generalforsamling
fremmødte medlemmer.
Det skal fremgå af den annoncerede dagsorden, at vedtægtsændringer er på
dagsordenen.
 
Opløsning:
§12
Foreningen kan opløses når 2/3 af de stemmeberettigede på to på hinanden
følgende generalforsamlinger stemmer derfor. Der skal være minimum 14
dage mellem de to generalforsamlinger, og det skal af indkaldelsen til
generalforsamlingerne fremgår, at foreningens opløsning er på dagsordenen.
I tilfælde af opløsning overdrages foreningens formue og ejendele til
hovedforeningen Odder IGF.
 
Regnskabsår
§13
Foreningens regnskabsår er fra 1. maj til 30. april. 
 
Revisorer:
§14
Foreningens regnskab revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
Revisorerne vælges på skift for to år ad gangen, således at der hvert år er 1
revisor på valg.
Generalforsamlingen vælger desuden en revisorsuppleant for to år ad gangen.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. august 2020